Tìm thấy 6 kết quả
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mức độ Cơ quan
1 Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích Văn hóa -Thông tin Mức độ 2 UBND phường
2 Đăng ký hoạt động Thư viện cấp phường Tư pháp Mức độ 2 UBND phường
3 Thành lập Thư viện cấp phường Văn hóa -Thông tin Mức độ 2 UBND phường
4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của UBND cấp phường Bảo hiểm – Y tế Mức độ 2 UBND phường
5 Thành lập cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) Giáo dục Mức độ 2 UBND phường
6 Đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm. Nội vụ Mức độ 1 UBND phường